Resevillkor

More Sailing producerar och säljer flera olika typer av resor och arrangemang, några av dem omfattas av paketreselagen medan andra inte gör det. Mer information hittar du under respektive kategori. Dessa villkor gäller från 2022-01-01 för samtliga resor arrangerade av More Sailing Seglingsresor AB (559171-2038). Klicka på rubrikerna nedan för att läsa resevillkoren i sin helhet.

Resevillkor Seglingsresa

Dessa villkor avser de seglingsresor med besättning som vi erbjuder. Seglingsresor är våra kompletta paket som innehåller allt från flyg och båt till skeppare, värd, mat, hamnavgifter etc. Villkoren gäller oavsett om du bokat endast en plats på båten eller en hel båt.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. More Sailing Seglingsresor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har More Sailing Seglingsresor AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text. More Sailing refereras hädanefter till som Researrangören.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Huvudresenären ansvarar för att dela information med eventuella medresenärer.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Minsta deltagarantal är att 60% av platserna ombord ska vara bokade. Det är upp till researrangören att välja om resan ska genomföras eller inte vid lägre andel bokade platser.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 För flygbiljetter gäller flygbolagets egna villkor, vilket innebär att biljetten ej är ombokningsbara eller återbetalningsbara.

1.12.2 I de fall då resenären bokat resa utan flyg eller bokat flygresa med tidigare ankomst eller senare hemresa står resenären själv för kostnader för boende samt transfer. Vid specialarrangemang kring flyg bokar arrangören inte transfer åt resenären, detta bokas och betalas av resenären på själv.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 Researrangören reserverar sig för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av bokningsbekräftelsen.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället eller senast 10 dagar efter att bokningen har bekräftats. Beloppet uppgår till 40% av resans pris.

2.3.2 Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären och lägsta avbeställningsavgiften är fortfarande 40% av resans pris.

2.3.3 Slutbetalning skall vara Researrangören tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.5.1 Bokning av enkelrum innebär inte att resenären har rätt att välja rum ombord på båten utan båtens besättning tilldelar resenären dess hytt.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Avbeställningsavgift för resenären:
Vid avbeställning 40 dagar eller mer innan avresa betalas 40% av resans pris.
Vid avbeställning 39-0 dagar innan avresa betalas 100% av resans pris.

3.2.2 Vid bokning av hel båt av ett slutet sällskap kan inte en enskild resenär avboka sin del av resan till annan avbeställningsavgift än 100% av resans pris.

3.2.3 Arrangören erbjuder separat möjlighet att teckna avbeställningsförsäkring. Försäkringen måste tecknas innan anmälningsavgiften för resan betalas, anmälningsavgiften ska betalas innan förfallodatum.

3.2.4 Avbeställning av resan ska ske skriftligen av bokningsansvarig.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Byte av båtmodell är inte en väsentlig ändring av resan.

5.1.2 Tidtabellen är preliminär fram till 2 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar i de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser. Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
– 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
– 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
– 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

7.7 Båtens försäkring gäller för skada på båt inklusive utrustning samt ansvar gentemot tredje person, men inte för deltagarnas personliga skador och tillhörigheter. Kontrollera därför din hemförsäkring för att kontrollera om reseförsäkring ingår eller teckna reseförsäkring för att utöka skyddet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. Huvudresenären ansvarar för att dela denna information med eventuella medresenärer.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Resevillkor Båthyra

Dessa villkor gäller om du hyrt en båt av oss. Det finns en hel del tillval som till exempel flyg, transfer skeppare, värd och paddelboards som du kan välja.

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt förtag More Sailing Seglingsresor AB omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag More Sailing Seglingsresor AB inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vår hemsida. Eller om du bokar ytterligare resetjänster senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från More Sailing Seglingsresor AB kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har More Sailing Seglingsresor AB i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till More Sailing Seglingsresor AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av More Sailing Seglingsresr ABs obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd.

HYRESVILLKOR – BÅTHYRA

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan More Sailing Seglingsresor AB (i det följande ”MS”), och båthyrare/bokningsansvarig vid båthyra.

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Bokning för att hyra en båt är en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med MS. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen, att all information förmedlas till övrig besättning samt att behörighetsbevis tas med i original. Bokningsansvarig är skyldig att meddela MS rätt e-postadress och om det sker förändringar i kontaktuppgifterna. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig eller av annan person på bokningsansvariges ansvar. 

1.2 Betalning och bokning

1.2.1 Efter att betalning av anmälningsavgiften är påbörjad är bokningen bindande och anmälningsavgiften ska vara fullt betald inom 7 dagar från bokning. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan och kontakta MS utan dröjsmål om det skulle vara något fel.

1.2.2 Senast 7 dagar efter att bokningen har bekräftats av MS ska en anmälningsavgift betalas, slutbetalning skall vara MS tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.3 Båthyrarens allmänna skyldigheter

1.3.1 Båthyraren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för hyrans genomförande. (Se punkt: 1.3.3.) Besättningslistan fyllas i och skickas in till oss senast 7 dagar innan tillträde till båten. Besättningslistan erhålls 4 veckor innan avresa. Besättningslistan ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen, samt en e-mailadress. Det ska även framgå vem som är skeppare (se punkt 1.3.3. nedan).

1.3.2 Båthyraren åtar sig att endast använda båten för privat bruk och hantera båten och utrustningen med omsorg och:
– Inte lämna båten i tredje mans vård,
– Inte transportera personer eller föremål mot avgift,
– Inte ta ombord fler än vad som framgår av besättningslistan,
– Inte ta ombord något icke deklarerat gods,
– Att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande regler där båthyraren befinner sig,
– Att följa lagar och regler i det land båthyraren befinner sig,
– Att inte delta i några tävlingar eller regattor med båten,
– Vid bärgning träffa avtal om bärgningen innan man accepterar hjälp.
Följer båthyraren inte dessa regler är båthyraren fullt ansvarig för konsekvenserna och MS ska hållas skadelös.

1.3.3 För att få hyra båt i krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan i original. En person med dessa kunskapsbevis ska vara båtens skeppare. MS tar inget ekonomiskt ansvar ifall intyg eller original saknas eller är ogiltigt. MS följer NFB’s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskrifter gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas.

1.3.4 Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före återlämnandedagen. Övernattning ombord till återlämnandedagens morgon ingår i båthyran. Båten ska vara tömd senast kl. 09:00 på återlämnandedagens morgon. Besiktning genomförs enligt samma procedur som vid incheckning. Eventuella skador besiktigas, värderas och åtgärdas. Återlämnas båten inte i tid, oavsett väderförhållanden, ska båthyraren betala dubbel hyresavgift för den tid som försening föreligger. Dessutom ska båthyraren ersätta MS och/eller det lokala charterbolaget för kostnader som drabbar MS och eller det lokala charterbolaget om nästa båthyrare avbokar sin båthyra. Skulle båthyraren, av en anledning hänförlig till båthyraren, avsluta sin resa i annan än den avtalade hamnen ska hyrestagaren omedelbart meddela det lokala charterbolaget därom. Båthyraren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt punkt 1.3.3 ovan till dess att det lokala charterbolaget har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av det lokala charterbolaget eller av denne utsedd person. Båthyraren är skyldig att betala kostnader som kan uppstå i nu nämnda situation.

1.3.5 Innan båthyraren kan få tillträde till båten måste bokningsansvarig och skepparen underteckna ett avtal med den lokala charterfirman. Innan tillträde till båten ges ska båthyraren omsorgsfullt granska båten och hennes utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Finner båthyraren inga brister i båten eller utrustningen ska båthyraren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Handlingarna signeras och båtens ansvar övertas av skepparen. Om gäst inte kan lämna basen eller hemmahamnen har det lokala charterbolaget rätt att göra reparationer eller kompletteringar utan att kompensera gästen för förlorad seglingstid. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan därefter inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och instrument.

1.3.6 Vid återlämnandet ska båten vara i skick för kontroll. Båten ska vara i gott skick såväl invändigt som utvändigt, vilket betyder att den ska vara tömd på både skräp och era tillhörigheter. Det är också viktigt att båtens utrustning ligger på sin ordinarie plats samt att disken diskas. Båten ska alltså lämnas i god ordning. Om båten inte lämnas i god ordning debiteras hyrestagaren med 50€ /timme för det extra arbetet som personal blir tvungna att göra. Båten ska återlämnas med full tank. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet.
Är tanken inte full ska båthyraren ersätta MS för tankningskostnaden + 100€. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt smutsigt skick utgår en extra städavgift om 300€.

1.3.7 Innan båthyraren får tillträde till båten ska en deposition erläggas. Beloppet framgår på bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett Visa-, MasterCard- eller American Express-kort. Depositionen återlämnas efter inspektion av båten, hennes utrustning samt hennes inventarier och inspektion görs på plats av båtägaren. Depositionen lämnas tillbaka efter kontrollbesiktning om anmärkning ej finns. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställt förutsatt att omedelbar förlikning inte är möjlig. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen.

Båthyraren kan teckna en depositionsförsäkring vid bokning. Båten är helförsäkrad. Båthyraren kan teckna en självriskförsäkring innan avresa. Den skyddar båthyraren från att förlora hela sin deposition. Depositionsförsäkring gäller ej vid grov oaktsamhet eller under alkohol- och drogpåverkan. Depositionsförsäkring gäller ej vid bortfall av ankare, kätting, jolle eller utombordare.

1.3.8 Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyrtiden ansvarar båthyraren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Reparationskostnaderna ersätts senare av det lokala charterbolaget vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas.

1.3.9 Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part så måste MS samt lokal representant meddelas omedelbart. Båthyraren måste vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada och negativa konsekvenser (till exempel ekonomiska förluster) och dokumentera, övervaka samt efter överenskommelse med det lokala charterföretaget lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten.

1.3.10 Om båthyraren delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan eller bryter mot villkor i detta avtal ska båthyraren kompensera det lokala charterföretaget för utgifter, potentiella förluster samt andra direkt eller indirekta skador som uppstår på grund av båtuthyrarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska båthyraren skriva en rapport samt införskaffa utlåtande från tredjeman (exempelvis hamnkapten, doktor eller inspektör). Om en skada inte kan repareras under resan och omständigheterna ändå tillåter ett återlämnande av båten måste båthyraren återvända till hemmahamnen innan hyrestiden har löpt ut efter att ha kontaktat MS så att skadorna kan repareras. Om MS enligt vad som nämns ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid.

1.3.11 Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är båthyraren skyldig att ersätta MS för alla de skador och kostnader MS drabbas av på grund av kontraktsbrott. Om MS hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av båthyrarens handlande skall båthyrarens ersätta MS för kostnader som denne kan drabbas av på grund av sådant handlande. Skulle det uppstå förluster eller skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska båthyraren bära kostnader för utbyte eller reparationer om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Båthyraren är ansvarig för kostnader som inte täcks av försäkringar och följdkostnader på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamma handlingar inkluderas.

1.3.12 Om skada rapporteras för sent eller ofullständigt så att försäkringen inte kan göras gällande är båthyraren fullt ansvarig för kostnaderna.

1.4 Pris och avtalade tjänster

1.4.1 Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen, internet eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och båthyraren har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. MS har en dynamisk prissättning på sin online bokning som anpassas efter tillgång och efterfrågan.

1.4.2 Det som inkluderas i priset är båten och tillhörande utrustning, lakan, alla nödvändiga tillstånd och en jolle. Båthyraren har rätt till nödvändig service i hemmahamnen och normalt slitage under hyrestiden accepteras.

1.4.3 MS ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 1.3.7). Försäkringen täcker skador vid brand, marina- och kollisionsolyckor samt tredje-part. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Kontrollera därför noga er hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av båthyraren eller någon i besättningen.

1.4.4 Priset ska anges på sådant sätt att hela hyresavgiften tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.4.5 Eventuella särskilda tjänster/prestationer på båthyrarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av MS.

1.4.6 Vid hyra av skeppare, värd eller kock tillkommer matkostnaden under resan.

1.5 Avtalets ingående

1.5.1 Avtalet blir bindande för parterna, när MS skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning och båthyraren har betalat anmälningsavgiften. MS ska bekräfta båthyrarens beställning utan dröjsmål.

1.5.2 Har båthyraren vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för båthyraren.

1.5.3 Erlägger båthyraren inte betalning i enlighet med avtalet, har MS rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har MS rätt till betalning av det belopp som båthyraren skulle ha betalat, om båthyraren hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.1.

2. ÄNDRING AV AVTALET

2.1 Prisändringar

2.1.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset.

2.1.2 Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.3 Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade tillträdesdagen. MS ska så snart det är möjligt underrätta båthyraren om prisändringarna.

2.1.4 Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om MS kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2 Ändringar efter avtalets ingående.
Båthyrarens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar MS ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr.

2.2.1 MS ändringar/inställande före avresa
– Ändringar/inställande före avresa. Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas båthyraren så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar innan avresa.
– Om MS måste avboka båthyran eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska båthyraren snarast möjligt informeras härom
– Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för båthyraren.
– Om ändringen medför att båthyrans ekonomiska värde blir mindre, har båthyraren rätt till nedsättning av priset.
– Är de av MS gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att båthyraren har skuld härtill, kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp som han/hon betalat enligt avtalet.
– Båthyraren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta MS om sitt val.
– Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.2.1.punkt 2 eller 2.2.1. punkt 4 beror på omständigheter utanför MS kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har båthyraren inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som MS har anlitat är MS fri från skadestånds¬skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. AVTALETS UPPHÖRANDE

3.1 Båthyrarens avbokning av båthyra – allmänna bestämmelser

3.1.1 Om båthyraren inte kan hyra båten enligt bokningen ska båthyraren omedelbart meddela MS. MS är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan.

3.1.2 Båthyrarens avbokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska avbokning ske skriftligen.

3.1.3 Vid avbokning tidigare än 40 dagar före tillträde till båten ska båthyraren betala 50% av båthyran.

3.1.4 Vid avbokning 39-0 dagar innan tillträde till båten ska båthyraren betala 100 % av priset för båthyran.

3.1.5 Om båten inte är tillgänglig vid tillträdet förbehåller sig MS att tillhandahålla en likvärdig eller bättre båt. Skulle MS inte kunna tillhandahålla en bättre eller likvärdig båt vid tillträdet kan båthyraren häva avtalet inom 24 timmar vid en hyrestid på maximalt 10 dagar och inom 36 timmar vid en hyrestid på minst 10 dagar. Den uteblivna tiden ersätts i förhållande till den uteblivna hyrestiden. Om båthyraren inte avbokar båten har han rätt till återbetalning av hyresavgiften för tiden till dess att båten är tillgänglig.

3.1.6 Om delar av utrustningen har blivit skadade eller förlorade vid uthyrning innan båthyrarens hyrestid och MS inte kan ersätta utrustningen förrän efter hyrestidens slut har båthyraren inte rätt att avboka båten eller kräva ersättning av MS om båten är sjöduglig. Garanti att båten fungerar perfekt kan inte heller lämnas då slitage, felaktigt handhavande och väderförhållande kan orsaka fel. Extrabäddar håller inte samma kvalitet som ordinarie bäddar. (Extrabäddar anges i marknadsföringsmaterialet med antal bäddar efter + tecken. 8+2+2 innebär tex 8 ordinarie bäddar och 4 extrabäddar. MS tar inte ansvar för problem eller olägenheter orsakade av bortfall av elektrisk ström som orsakas av tillfälliga fel på basen, myndigheternas anmälningssystem och liknande.

3.2 Båthyrarens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

3.2.1 Om båthyraren vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste båthyraren meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade båthyraren om ändringen. Gör båthyraren inte det blir båthyraren bunden av det nya avtalet.

3.2.2 Finns det externa omständigheter i eller i närheten av båtens hemmahamn inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar båthyrans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras av sådan karaktär att researrangören inte kunnat förutse är inte detta skäl för avbokning. Researrangören ska dock vidta skäliga åtgärder för att omboka båthyrarens arrangemang. Båthyraren är dock ansvarig för eventuella merkostnader till följd av ombokningen.

4. FEL OCH BRISTER

4.1 Reklamation

4.1.1 Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska båthyraren omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, ringa och reklamera till telefonnumret / journumret som erhållits av det lokala charterbolaget, för att ge dessa möjligheter att avhjälpa felet och anspråk på ersättning/ kompensation kunna göras senare. Reklamation ska om möjligt ske i båtens hemmahamn.

4.1.2 Båthyraren ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3 Båthyraren får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till MS enligt punkt 4.2.1.

4.2 Avhjälpande av fel

4.2.1 Erbjuder sig MS att avhjälpa felet, kan båthyraren inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för båthyraren. Om fel påverkar seglingen avsevärt och inte kan åtgärdas ersätts båten med en likvärdig båt. Vid ersättningsbåt väger priset för ersättningsbåten tyngre än utrustningsdetaljer och årsmodell. Tillsammans går vi igenom vad som inte har fungerat och vad som har orsakat olägenheterna för att hitta en rimlig lösning eller överenskommelse. Återbetalning utgår inte för mindre fel som inte påverkar seglingen. Om resenär ej skulle vara nöjd med vidtagna åtgärder skall en skriftlig anmälan på engelska lämnas senast vid utcheckning till representant/båtuthyrare. Reklamation skall komma MS tillhanda senast 2 veckor efter ankomsten.

4.2.2 Båthyraren ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. BEGRÄNSNINGAR I MS ERSÄTTNINGSANSVAR

5.1 MS ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till båthyran.

6. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Resevillkor Företag

Dessa villkor gäller våra konferens- och företagsarrangemang. Har du bokat din resa som juridisk person (företag) så är det således dessa villkor som gäller. Paketreselagen tillämpas ej för våra konferens- och företagsarrangemang.

AVTALSVILLKOR FÖR GRUPP- OCH KONFERENSRESOR

 1. Tillämpningsområde
  Dessa villkor gäller vid försäljning av arrangemang till näringsidkare eller annan juridisk person, nedan kallad Kunden. More Sailing Seglingsresor AB, i det följande ”arrangören” arrangerar event, studieresor, konferensresor och affärsresor för företag och organisationer. Parterna är överens om att detta avtal ska tillämpas vid köp av resor/arrangemang från arrangören och att paketreselagen (2018:1217) inte är tillämplig mellan parterna.

 2. Avtalet
  Arrangören ska bekräfta Kundens beställning utan dröjsmål med offert, via sms eller e-post. Avtalet är bindande när Kunden accepterar arrangörens offert, via digital signatur eller via sms/e-post.

  Fullständiga villkor för arrangemanget är dessa avtalsvillkor samt arrangörens bekräftelse inklusive särskilda villkor som arrangörens underleverantörer (t ex flygbolag) har. I de fall som avtalsvillkoren och de särskilda villkoren är motstridiga har de särskilda villkoren tolkningsföreträde.

 1. Pris och ändring av pris
  Det totala priset samt betalningsvillkor för arrangemanget framgår av bekräftelsen. Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållandena. Arrangören förbehåller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt.

 2. Anmälan och betalning
  Vid beställning tidigare än 40 dagar före avresa ska anmälningsavgift om 50 % av resans totala pris, samt eventuella avbeställningsskydd och tillägg betalas i samband med beställningen. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.

  Vid beställning som sker 40 dagar eller senare före avresa ska hela priset för resan betalas i samband med bekräftelse av resan.

  Om leverantörer kräver förskottsbetalningar som överstiger, av Kunden, inbetalt belopp kommer arrangören att fakturera det högre beloppet.

  Vid extra arrangemang och dryckesbeställningar gjorda på plats, tillkommer en serviceavgift på 15 %. Denna efterfaktureras och inkluderar lokala leverantörers avgift.

 1. Betalningsvillkor faktura
  Betalningsvillkor är 10 dagar, om inte annat överenskommes.

 2. Ändringar i avtalet
  Kundens ändringar av avtalet är att betrakta som avbeställning och ny bokning. För varje ändring i avtalet som företas av Kunden tas en kostnad ut i enlighet med de merkostnader som arrangören får. Leverantörers eventuella avgifter tillkommer. Namnändringar före biljettering av flygbiljett debiteras med 150 SEK per ändring. Ändringar efter biljettering debiteras med 800 SEK per ändring.

 3. Avbeställning av arrangemang
  Avbeställning av ett bokat arrangemang skall ske skriftligen via e-post. Vid avbeställning debiteras följande kostnader.

  – Vid avbeställning av hela gruppen efter bindande avtal återbetalas inte anmälningsavgiften.
  – Vid avbeställning 40-0 dagar före avresan debiteras 100% av totalpriset per person.
  – Vid avbeställning av enskilda resenärer återbetalas endast de rörliga komponenterna i resans pris, således återbetalas inte flygbiljett, del av båthyra, fasta driftkostnader för båt samt personal kostnader.

  Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avbokningsbara flygbiljetter, uppgår kostnaden normalt sett till hela priset, se er offert och/eller bekräftelse.

 1. Deltagarlistor, namnbyte m.m.
  Deltagarlistor, med för- och efternamn enligt pass, passnummer samt födelsedata skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresan. Biljetter/färdhandlingar skickas cirka 14 dagar innan avresa om inget annat överenskommit.

  Arrangören ska om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkt 2. Byte av deltagare är att betrakta som avbokning och ny bokning och kostnaderna beskrivet i detta avtal blir därmed tillämpliga.

  Kunden ansvarar för samtliga kostnader som hör till ändringen. Utöver arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

 1. Force majeure
  Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande om-ständighet eller händelse som ligger utanför arrangörens kontroll.

  Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger arrangören rätt att häva avtalet. Kunden har inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger Kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

 1. Friskrivning
  Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller deltagare och som beror på förhållande utanför arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar arrangören för eventuella skador som beror på underleverantör som arrangören anlitat för att utföra tjänst som ingår arrangemanget, såsom t.ex. inställda eller försenade flyg. Kundens eller enskilda deltagares eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

 2. Reklamation och avhjälpande
  Kund får inte åberopa fel eller brist i arrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutat arrangemang. Vid resor ska reklamation om möjligt ske på resmålet.

 3. Kundens ansvar
  Kunden ska utse en kontaktperson som arrangören har kontakt med. Kunden ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation (vanligtvis e-post, sms eller digital länk) avseende arrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift är felaktig ska detta omgående meddelas arrangören. Arrangören har rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift.

  Kunden ansvarar för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för arrangemanget samt informera deltagarna. Det är extra viktigt att namn på flygbiljetter överensstämmer med namn i pass. Kunden ansvarar för att dess deltagare har ett reseskydd/tjänstereseförsäkring.

 1. Kundens ansvar under resan
  Om flygbiljetter är en del av arrangemanget, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Kunden eller dess deltagare kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar. Kunden ansvarar för att samtliga deltagare av arrangemanget har avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

  Kunden och dess deltagare ska under arrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och deltagarna ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från arrangören och dennes underleverantörer.

  Kunden och dess deltagare är skyldiga att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet samt uppträda så att besättning ombord och arrangörens representanter inte blir besvärade. Om någon deltagare på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan det leda till att deltagaren av arrangören eller dennes representant avvisas från vidare deltagande av arrangemanget. Kunden får i sådana fall bära de kostnader som uppkommer för deltagaren.

  Kunden och dess deltagare ska sörja för att båten ska vara i gott och renligt skick såväl invändigt som utvändigt. Båten ska lämnas i god ordning. Om båten inte lämnas i god ordning debiteras kunden för det extra kostnader som drabbar arrangören. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till besättningen ombord. Om Kunden eller dess deltagare är ansvariga för skador på båten eller dess utrustning är Kunden skyldig att ersätta arrangören för de kostnader som uppstår för att reparera skadorna eller ersätta utrustningen. 

 1. TVISTLÖSNING
  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol.

Resevillkor Långsegling

Dessa villkor gäller våra långseglingar. Detta är allmänna villkor som gäller för både Medelhavet och Atlanten (ARC). 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNGSEGLING – MEDELHAVET OCH ATLANTEN

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan More Sailing Seglingsresor AB (i det följande ”MS”), och deltagaren av långsegling, i det följande benämnt som seglatsen. 


För seglatsen gäller de allmänna villkor för långsegling som är angivna nedan. Deallmänna villkoren är en del av avtalet tillsammans med en avtalshandling och en hälsodeklaration.


1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när MS skriftligen bekräftat deltagarens beställning om inte annat avtalats. MS ska bekräfta deltagarens beställning utan dröjsmål, via mail.

1.2 Huvudbokare är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudbokaren är 
betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudbokaren, skriftligen via mail. Undantag kan göras om huvudbokaren blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudbokaren ansvarar för att förse MS med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudbokaren.

1.3 Huvudbokaren ansvarar för att dela information till övriga personer som omfattas 
av bokningen.

1.4 Huvudbokaren ska omgående meddela MS eventuella ändringar av adress, e-
postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för MS möjligheter att kontakta deltagaren.

1.5 Minsta deltagarantal är att 60% av platserna ombord ska vara bokade. Det är upp 
till MS att välja om seglatsen ska genomföras eller inte vid lägre andel bokade platser. Om MS avbokar deltagaren på grund av för lågt deltagarantal utgår inget skadestånd till deltagaren. Inbetald avgift för seglatsen ska återbetalas till deltagaren inom 14 dagar.

2. DELTAGANDE OCH HÄLSA

2.1 Deltagaren deltar i seglatsen under eget ansvar och intygar genom sitt 
deltagande att hon/han är i sådant fysiskt och mentalt skick för att klara av seglatsen med de påfrestningar som seglatsen innebär. MS äger rätten att kräva friskhetsintyg av läkare från deltagaren innan påbörjande av seglatsen. MS rekommenderar att deltagaren rådgör med läkare och/eller gör en hälsokontroll inför seglatsen. 

2.2 I de fall MS bedömer att deltagaren inte är i sådan fysisk eller mentalt skick som 
krävs för seglatsen har MS rätt att neka deltagaren att delta i seglatsen. MS äger även rätt att avsluta deltagarens deltagande i seglatsen för de fall MS bedömer att deltagarens hälsa eller andra omständigheter innebär en säkerhetsrisk eller medför väsentliga begränsningar eller obehag för övriga personer i besättningen.

2.3 För det fall att deltagaren skulle bli sjuk, vara med om en olycka ombord eller i land som kräver att deltagaren evakueras eller skickas hem via externt

transportmedel vilar betalningsansvaret för sådana tjänster på deltagaren, MS rekommenderar att deltagaren ser över sitt försäkringsskydd. Samma

betalningsansvar gäller för det fall MS bedömer att deltagaren behöver evakueras från båten med anledning av omständigheterna enligt punkt 2.2 ovan.

2.4 MS förbehåller sig rätten att avsluta seglatsen i de fall MS bedömer att det är nödvändigt på grund av väder, skador på båten eller på grund av andra

omständigheter som riskerar att äventyra någon i besättningens säkerhet. 

2.5 För att få delta i seglatsen ställer MS som krav att deltagaren har god 
seglingserfarenhet så att deltagaren förstår vad seglatsen innebär. MS kräver också att deltagaren har så pass god seglingserfarenhet för att kunna delta i arbetet under seglatsen på sådant sätt som kan förväntas av en person med god seglingserfarenhet. MS förbehåller sig rätten att kräva erforderlig dokumentation som visar på deltagarens seglingserfarenhet.

2.6 Om MS avslutar seglatsen på grund av skälen i punkterna 2.2 till 2.5 äger deltagaren inte rätt till någon återbetalning.

3. PRIS OCH BETALNING

3.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela seglatsens pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt information om obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

3.2 MS reserverar sig för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering. 

3.3 Deltagaren ska betala seglatsens pris senast vid den tidpunkt som framgår nedan.

3.3.1 Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället eller senast 10 dagar efter att bokningen har bekräftats. Beloppet uppgår till 50% av seglatsens pris.

3.3.2 Slutbetalning om resterande 50% skall vara MS tillhanda senast 60 dagar innan avresa.

3.4 Om deltagaren inte betalar seglatsens pris i enlighet med avtalet har MS rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

3.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är seglatsens pris baserat på inkvartering för två personer i delad hytt. Vid inkvartering för endast en person i en egen hytt har MS rätt att ta ut en tilläggsavgift.

4. DELTAGARENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

4.1 Deltagaren har rätt att ändra avtalet om MS medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för deltagaren från MS eller annan.

4.2 Deltagaren har rätt att avbeställa seglatsen. MS förbehåller sig rätten att begära ersättning av deltagaren för de kostnader som MS drabbas av till följd av

avbeställningen. 

4.2.1 Avbeställningsavgift för deltagaren: Vid avbeställning 60 dagar eller mer innan arrangemangets start betalas 50% av seglatsens pris. Vid avbeställning 59-0 dagar innan arrangemangets start betalas 100% av seglatsens pris.

4.2.2 Vid bokning av hel båt av ett slutet sällskap kan inte en enskild deltagare avboka sin del av seglatsen till annan avbeställningsavgift än 100% av seglatsens pris.

4.2.3 MS erbjuder separat möjlighet att teckna avbeställningsförsäkring. Försäkringen måste tecknas innan anmälningsavgiften för seglatsen betalas, anmälningsavgiften ska betalas innan förfallodatum.

4.2.4 Avbeställning av seglatsen ska ske skriftligen av huvudbokaren.

5. DELTAGARENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Deltagaren får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i seglatsen. Deltagaren måste i skälig tid före seglatsen underrätta MS om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast 30 dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

5.2 MS får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för MS. MS ska visa hur kostnaden beräknats.

5.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot MS för allt vad som återstår att betala för seglatsen och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

6. ÄNDRINGAR FÖRE SEGLATSEN

6.1 Ändring av avtalsvillkor MS har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att MS informerar deltagaren om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, har deltagaren inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av seglatsen ska deltagaren, om möjligt, erbjudas en alternativ seglats eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift. 

6.1.1 Byte av båtmodell är inte en väsentlig ändring av seglatsen.

6.2 Ändring av priset

6.2.1 MS får höja priset för seglatsen om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

6.2.2 Seglatsens pris får höjas med ett belopp som motsvarar deltagarens andel av den kostnadsökning som MS drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

6.2.3 Seglatsens pris ska sänkas om MS kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. MS får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

6.2.4 MS ska så snart som möjligt underrätta deltagaren om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

6.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3 MS och deltagarens rätt att ändra avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser: Både MS och deltagaren har rätt att flytta fram avtalet om genomförandet av seglatsen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Om MS flyttar fram seglatsen i enlighet med denna punkt har deltagaren inte rätt till skadestånd.

6.3.1 Deltagaren har inte rätt att säga upp eller ändra avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

6.3.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7. RESOR

7.1 Deltagaren ansvarar själv för att boka flygresor och transferresor till och från starthamn samt ankomsthamn som MS angivit för seglatsen. Då ett exakt slutdatum för seglatsen kan vara svårt att ange eftersom seglatsens längd påverkas av väder, vind och deltagarnas kapacitet rekommenderas deltagaren att boka en hemresa med ombokningsbar biljett.

8. REKLAMATION

8.1 Deltagaren får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig

tid efter det att denne märkt eller borde märka felet underrättar MS om felet. Detta

ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt

prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då deltagaren reklamerat

om ett sådant meddelande hade inneburit att MS kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får deltagaren åberopa fel om MS har handlat grovt

vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. DELTAGARENS ANSVAR UNDER SEGLATSEN

9.1 MS anvisningar

Deltagaren är skyldig att följa de anvisningar för seglatsens genomförande som

lämnas av MS representanter. Deltagaren är skyldig att respektera de ordningsregler

som gäller för seglatsen och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om

deltagaren på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan MS häva avtalet utan att

deltagaren har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Deltagarens ansvar för skada

Deltagaren är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som

deltagaren genom vårdslöshet vållar MS.

9.3 Deltagarens ansvar för formaliteter

9.3.1 Deltagaren är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för

seglatsens genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum,

vaccinationer och försäkring.

9.4 Båtens försäkring gäller för skada på båt inklusive utrustning samt ansvar

gentemot tredje person, men inte för deltagarnas personliga skador och tillhörigheter. Deltagaren uppmanas därför att se över sitt försäkringsskydd och säkerställa att deltagaren har en fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring samt reseförsäkring.

9.5 Deltagaren behöver ha följande utrustning för att kunna delta i seglatsen.

Flytväst lämpad för havssegling, som har följande utrustning:

– Grenband

– Sprayhood

– Säkerhetslina med säkerhetskarbin i båda ändar (3 krokar)

– Reflexer

– Visselpipa

– Lampa

– Reservsats med patron

9.6 Deltagaren rekommenderas att ha följande utrustning, kläder och preparat, även om det inte är ett krav för att få delta i seglatsen:

– Kniv eller multiverktyg som kan fästas på den personliga flytvästen.

– Liten ficklampa eller pannlampa.

– Öronproppar.

– Ögonmask (sovmask).

– Lämpliga kläder, skor och handskar (tänk på temperaturen kan variera längs seglatsen)

– Mössa och keps.

– Solskyddsfaktor.

– Två par solglasögon (med skärpa om nödvändigt).

– Preparat för att motverka sjösjuka (exv. plåster, tabletter, tuggummin eller armband).

– Vätskeersättning.

– Druvsocker preparat (exv. Dextrosol).

9.6.1 Deltagaren ansvarar själv för att ta med sådan medicin som den är i behov av

samt för eventuella nödvändiga införseltillstånd för sådana mediciner och andra preparat.

9.7 Personlig nödsändare av typ MOB1 är obligatorisk att ha under seglatsen ”Långsegling över Atlanten” men frivilligt att ha under seglatsen ”Långsegling genom Medelhavet”.

10. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.