Resevillkor för hyra av båt

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangören More Sailing Seglingsresor AB med organisationsnummer 559171-2038 (i det följande ”arrangören”), och resenär vid hyra av båt.

1. Inledning

1.1 Avtalet reglerar de villkor för hyra av båt som gäller i förhållandet mellan More Sailing och Hyrestagaren. 

1.2.Bokning för att hyra en båt ska ses som en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med More Sailing. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen, att all information förmedlas till övrig besättning samt att förarintyg och liknande tas med i original. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig.

2. Bokning och betalning

2.1. Bokning sker via Uthyrarens förmedlare More Sailing Seglingsresor AB (”More Sailing”). Villkoren för betalning av bokningen framgår av utställda fakturor och/eller bokningsbekräftelse.

2.2. Betalning görs till More Sailing som agerar som förmedlande part. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande, om More Sailing inte uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och Hyrestagaren har fått information om sådana ändringar innan avtalets ingående. Det material som tillhandahålls av More Sailing ska innehålla information om båten, priser och betalningsvillkor.

2.3 En flygresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med uthyrningen för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

2.4 Eventuella särskilda tjänster/prestationer på Hyrestagarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av More Sailing. Sådan bekräftelse ska ske skriftligen. 

3. Hyrestagarens allmänna skyldigheter

3.1. Hyrestagaren ansvarar för att han/hon samt övriga som ska vistas på båten innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för hyrans genomförande. Senast 6 veckor innan tillträde till båten ska hyrestagaren till More Sailing skicka in en besättningslista. Sker bokning närmare än 6 veckor innan Hyrestagaren ska få tillgång till båten ska en besättningslista skickas in i samband med bokningen. Besättningslistan ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen. Det ska även framgå vem som är skeppare.

3.2. Hyrestagaren ska omgående meddela More Sailing om eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för More Sailing’s möjligheter att kontakta Hyrestagaren.
3.3. Hyrestagaren åtar sig att: 
– endast använda båten för privat bruk
– hantera båten och utrustningen med omsorg
– inte lämna båten i tredje mans vård,
– inte transportera personer eller föremål i båten mot avgift,
– inte ta ombord fler än vad som är godkänt enligt besättningslistan,
– inte ta ombord gods som inte deklarerats,
– att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande – regler för det område där Hyrestagaren befinner sig,
– att följa lagar och regler i det land Hyrestagaren befinner sig,
– att inte delta i några tävlingar eller regattor med båten,
– vid bärgning träffa avtal om bärgningen innan man accepterar hjälp.
3.4. Följer Hyrestagaren inte dessa regler är Hyrestagaren fullt ansvarig för konsekvenserna därav och Uthyraren och More Sailing ska hållas skadelös.

3.5. För att få hyra båt krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan. Båtens skeppare ska inneha dessa kunskapsbevis. 

4. Tillträde och återlämnande

4.1. Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före återlämnandedagen.

4.2. Återlämnas båten inte i tid ska Hyrestagaren betala dubbel hyresavgift för den tid som förseningen kvarstår. Ovanstående gäller oaktat väderförhållanden. Dessutom ska Hyrestagaren ersätta Uthyraren för kostnader som hänför sig till att nästa Hyrestagares resa blir försenad eller att denne avbokar sin resa. 

4.3. Avslutas resan i annan än den avtalade hamnen på grund av orsaker hänförliga till Hyrestagaren ska denne omedelbart meddela Uthyraren därom. Hyrestagaren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt ovan till dess att Uthyraren har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av Uthyraren eller av denne utsedd person. Hyrestagaren är skyldig att ersätta Uthyraren för de kostnader som uppstått till följd av ovan beskrivna situation. 

4.4. Innan tillträde till båten ges ska Hyrestagaren omsorgsfullt granska båten och hennes utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Båten ska vid tillträdet ha full tank. Finner Hyrestagaren inga brister i båten eller utrustningen ska Hyrestagaren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och instrument.

4.5. Vid återlämnandet ska båten vara städad såväl invändigt som utvändigt och den ska återlämnas med full tank. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt skick utgår en extra städavgift utöver den obligatoriska. Är tanken inte full ska hyrestagaren ersätta Uthyraren för bränslekostnaden för att fylla tanken. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet.

4.6. Innan Hyrestagaren får tillträde till båten ska en deposition erläggas. Beloppet framgår av bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett bank/kreditkort. Depositionen återlämnas när båten återlämnas efter en godkänd inspektion. Hyrestagaren kan teckna en depositionsförsäkring på plats. 

4.7. Inspektion görs på plats av båtägaren eller dennes representant och innefattar inspektion av båten, hennes utrustning samt hennes inventarier. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställts. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen. Om möjligt ska förlikning ske på plats. Om sådan förlikning sker anses situationen slutligt reglerad. 

5. Skador under hyresperioden

5.1. Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyresperioden ansvarar Hyrestagaren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Förutsatt att Hyrestagaren först stämt av med Uthyraren eller båtägaren kring vilka åtgärder som ska vidtas, ersätts reparationskostnaderna senare av båtägaren vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas som underlag för skadans omfattning.

5.2. Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part, ska Uthyraren meddelas omedelbart. Hyrestagaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan och för att minimera negativa konsekvenser. Hyrestagaren ska dokumentera skadorna eller händelsen. Efter överenskommelse med båtägaren ska Hyrestagaren lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten samt övervaka och dokumentera dessa.

5.3. Om Hyrestagaren helt eller delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan i punkterna 5.1 och 5.2 eller på annat sätt genom brott mot detta avtal ådrar båtägaren kostnader, ska Hyrestagaren kompensera båtägaren för utgifter samt andra direkta eller indirekta förluster som uppstått på grund av Hyrestagarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska Hyrestagaren skriva en rapport samt i den mån det är möjligt införskaffa utlåtande från tredje man (exempelvis hamnkapten eller inspektör).

5.4. Om en skada inte kan åtgärdas under resan ska Hyrestagaren efter att ha kontaktat Uthyraren återvända till hemmahamnen så att skadorna kan repareras. Om Uthyraren enligt vad som nämnts ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid från det att skadan uppstod. Detsamma gäller för hyrestid som Hyrestagaren förlorar på grund av reparation under resan. 

5.5. Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren för alla de skador och kostnader som Uthyraren åsamkats på grund av kontraktsbrott. Om Uthyraren hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av Hyrestagaren handlande skall Hyrestagaren hålla Uthyraren skadelös. Skulle det uppstå skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska Hyrestagaren bära kostnader för utbyte av delar eller reparation om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Hyrestagaren är ansvarig för följdskador som uppstått på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamt handlande från Hyrestagaren sida. 

5.6. Om skada rapporteras för sent eller om rapporten är ofullständigt och detta resulterar i att båtförsäkring inte kan göras gällande är Hyrestagaren fullt ansvarig för kostnaderna.

6. Pris och avtalade tjänster

6.1. Det som inkluderas i priset är hyra av båten, innefattande alla nödvändiga tillstånd och skatter, och tillhörande utrustning, lakan och en jolle. 

6.2. Uthyraren ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 4.6). Försäkringen täcker skador vid brand, marin- och kollisionsolyckor samt tredjemansskador. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller uppsåt av Hyrestagaren eller någon i besättningen.

 7. Avtalets ingående

7.1. Villkoren blir gällande vid tidpunkten då avtal mellan Uthyraren och Hyrestagaren träffas. Bindande avtal mellan hyrestagaren och Uthyraren uppstår när More Sailing skriftligen har bekräftat Hyrestagarens beställning. More Sailing ska bekräfta Hyrestagarens beställning utan dröjsmål. 

7.2. More Sailing kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för Uthyraren och Hyrestagaren när More Sailing skriftligen har bekräftat Hyrestagarens beställning och Hyrestagaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela båtuthyrningens pris enligt More Sailings anvisningar.

7.3. Erlägger Hyrestagaren inte betalning i enlighet med vad som anges vid bokningen, har More Sailing rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har More Sailing rätt till ersättning denne lider på grund av att Hyrestagaren inte fullgjort sina åtaganden under avtalet.